As I Intensify I Become More Singular at Sub Rosa Space

Updated: Mar 25, 2020Curated by Ioanna Gerakidi

Artists: Gianmaria Andreetta, Margaret Haines, Dorota Gawęda and Eglė Kulbokaitė, Danae Io, Nefeli Kadinopoulou Asteriou, Chrysanthi Koumianaki, Kosmas Nikolaou, Anastasia Pavlou, Stefanie Rau, Paky Vlassopoulou, Danielle Zorbas

Ph: Courtesy of the Danae Io & Sub Rosa Space

Duration: 14/04/2018 - 17/04/2018 Opening Hours: Sunday: 12:00-16:00, Monday & Tuesday 16:00 - 20:00

Info : subrosaspace.net

©2021 FEROCIOUS URBANITES

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • YouTube - Black Circle
ATHENS | GREECE